Santuokos
sakramentas

Santuokos sakramentas – tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti.

 

Santuoka, kurią vyras ir moteris sudaro visam gyvenimui kaip bendrą sąjungą, skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Esminės santuokos savybės, kurios turi būti žinomos ir besąlygiškai priimtinos besituokiantiems krikščionims, – vienumas ir neišardomumas. Kitaip tariant santuoka sudaroma tik vieną kartą ir jokios žmogiškos jėgos negali būti išardyta. Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta.

Turinys

Kodėl kuriančiam šeimą reikia priimti Santuokos sakramentą?

Atsako Popiežius Jonas Paulius II, kuris lankėsi Lietuvoje 1993.09.04-07

“Pirmiausia, – atsakė Popiežius, – todėl, kad tai visiškai atitinka žmogaus asmens orumą ir vertę. Žinome, kad sakramentinė Santuoka yra neišardomas vyro ir moters ryšio pagrindas, ir tik toks požiūris į santuoką išlieka teisingame santykyje su žmogaus asmens orumu, teisingame santykyje su tuo, kas yra žmogus.

Asmuo turi ypatingą asmens vertę, ir ši asmens vertė nusipelno ypatingo patvirtinimo. Asmuo negali tapti daiktu, kuriuo galima naudotis – taip būtų, jei lytiniai santykiai nebūtų saugomi Santuokos institucijos, tai monogaminės ir neišardomos Santuokos institucijos.

Yra dar viena priežastis. Žmogiškasis asmuo – yra pašauktas asmeniškai susitikti su Dievu, galutinai susivienyti su Juo. Kiekvienas žmogus yra tam pašauktas, net jei apie tai dar negalvoja ir menkai suvokia, – sako pop. Jonas Paulius II.

Ir kai jie abu Santuokos bažnyčioje metu prisiekia, pažadėdami meilę, ištikimybę ir santuokinį sąžiningumą, pačiu priesaikos faktu jie gauna iš Viešpaties leidimą, teisę priklausyti vienas kitam.

Kodėl tada reikia tuoktis būtent bažnyčioje?

 Kad santuoka taptų sakramentu, perduodančiu Kristaus atpirkimo malonę, tą antgamtinę galią, kuri leidžia žmonėms gyventi pagal Dievo planą, gyventi kaip Dievo vaikams.

Kad galėtų taip gyventi santuokoje, – užbaigė jis, – šventės akimirką nuotaka ir jaunikis turi pasisemti malonės, priimti į savo sielas tiek daug tų antgamtinių malonių, kurios įgalintų juos atitikti Dievo planą, didįjį Kūrėjo ir Atpirkėjo sumanymą.

Iš tiesų šio didžiojo plano atžvilgiu žmogus “yra netobulas ir silpnas”, todėl, norėdamas gyventi santuokoje pagal Dievo planą, “visada turi peržengti save, išeiti iš to, ką lemia jo silpnumas. Ir būtina iš to eiti kartu, abiem“.

Gyvenimas susidėjus kartu be Santuokos sakramento bažnyčioje yra melas vienas kitam, negerbia nei savęs, nei vaikų, nei kito asmens, nei paties Dievo, kuris dovanojo tokį unikalų ir vienintelį gyvenimą, kad prisiimtume atsakomybę už savo ir kito žmogaus ateitį visam gyvenimui. Intymūs santykiai be Santuokos sakramento yra melavimas, nes kūno kalba išreiškiamas troškimas dovanoti save, imtis atsakomybės ir gerbti vienas kitą, o iš tiesų asmenys neprisiima jokių įsipareigojimų, vienas kitam tampa priemone tiek laiko, kiek norės.

 

Kam teikiamas Santuokos sakramentas?

Santuokos sakramentas teikiamas vyrui ir moteriai, kurie yra dar nesudarę galiojančios bažnytinės santuokos, myli vienas kitą ir tvirtai apsisprendę, išreiškia abipusį sutikimą visam gyvenimui kurti krikščionišką šeimą, gimdyti bei auginti vaikus.

Santuokos sakramento simboliai

Priesaika 

Tai laisvas, tvirtas, Dievo ir žmonių akivaizdoje viešai paskelbtas pasižadėjimas vienas kitam visada išsaugoti ištikimybę, laimėje, varge, sveikatoje ir ligoje – visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti.

Žiedas 

žymi ištikimybę, įsipareigojimą ir nesibaigiančios meilės pasirinkimą.

Būtina žinoti

  • Bažnyčioje vyras ir moteris tuokiasi laisva valia, tvirtai apsisprendę, vieną kartą ir visam gyvenimui;
  • Sužadėtiniai gyvenantys Norvegijos Karalystėje daugiau nei trys mėnesiai ir nusprendę priimti Santuokos Sakramentą bažnyčioje, turi kreiptis į savo parapijos Norvegijoje Kleboną ne vėliau kaip šeši mėnesiai iki numatytos santuokos datos;
  • Kokiai parapijai priklausote ir kas yra jūsų Klebonas pagal savo adreso indeksą galite rasti šios nuorodos pagalba (https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/postsogn); 
  • Sužadėtiniai turi teisę Santuokai pasirinkti bet kurią Lietuvos bažnyčią, bet pasirinktos Lietuvoje bažnyčios kunigas neturi teisės ruošti Santuokos dokumentų sužadėtiniams, kurie gyvena Norvegijos Karalystėje. Dokumentus privalo pilnai parengti Norvegijos parapijos kunigas ir per vyskupijos Kuriją išsiųsti į sužadėtinių nurodytą bažnyčią Lietuvoje. 
  • Tam, kad santuoka būtų palaiminta bažnyčioje, reikia iš anksto asmeniškai kalbėtis su savo parapijos Norvegijoje dvasininku ir jam pateikti šiuos dokumentus: 1) asmens tapatybę liudijantį dokumentą, 2) pristatyti Krikšto pažymą, 3) pristatyti Sutvirtinimo Sakramento pažymą, 3) laisvos būklės liudijimą iš Krikšto parapijos, parašyto ant lotyniško formuliaro, 4) pažymą apie Šeimos centre lankytus specialius kursus sužadėtiniams (anglų kalboje, jeigu kursus lankėte Lietuvoje);
  • Prieš priimant Santuokos Sakramentą reikia atlikti išpažintį pas jūsų pasirinktą kunigą, nes, kurdamas šeimą, žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, šiuo ženklu sužadėtiniai atsiveria Dievo malonei, įsipareigoja prisiimti atsakomybę už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.

Norvegijoje gyvenantiems sužadėtiniams Santuokos kursus nuotoliniu būdu sutiko pravesti Klaipėdos dekanato šeimos centras.

Esate prašomi perskaityti šią informaciją:

Šeimos centro darbuotoja su jumis susisieks.