Eucharistija

Eucharistija – tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, dar vadinamas Švenčiausiu Sakramentu. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Šventąsias Mišias. Šv. Mišių metu Jėzus Kristus pakvietė dalintis duona ir vynu, kuriuose Jis pats pasilieka su mumis.

Johann Anton Riedel, Holy Eucharist, from “The Seven Sacraments”, 1754

Kas gali priimti šventą Komuniją - Eucharistija?

Eucharistija teikiama šv. Mišių metu kiekvienam Katalikų Bažnyčioje pakrikštytam ir tikinčiajam asmeniui sulaukus 9 m., kuris suvokia esminį skirtumą tarp paprastos duonos ir šv. Komunijos, žino pagrindines katalikų tikėjimo tiesas, yra pakankamai pasiruošęs ir neturi sunkių nuodėmių.

Po Pirmos Komunijos šventės – Šv. Komunijos galima eiti dažnai, net kasdien, jei neturime sunkios nuodėmės. Pageidautina, kad šv. Komunija būtų priimama šv. Mišių metu, drauge su visais tikinčiaisiais.

Priimantiems Šv. Komuniją būtina žinoti

1.

Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji asmenys turi pareigą sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, kūdikio, sunkaus ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra). Šv. Mišiose galima dalyvauti ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), kai švenčiama Eucharistija ir jau minima rytdienos šventė.

2.

 

Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja šventose Mišiose. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės stovyje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas šv. Komuniją, turi atlikti išpažintį (priimti Atgailos sakramentą).

3.

Kiekvienas, sąmoningo amžiaus sulaukęs Katalikų Bažnyčios narys turi įsipareigojimą bent vieną kartą metuose atlikti išpažintį ir priimti Eucharistiją. Kas sąmoningai nepaiso šios pareigos, sunkiai nusideda.

4.

 

Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu deramai pasiruošti: laikytis pasninko (iki Eucharistijos priėmimo 1 val. nieko nevalgyti; vandenį ir vaistus galima gerti), deramai apsirengti, pagarbiai elgtis, maldingai nusiteikti, susikaupti, gailėtis dėl visų nuodėmių, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti šv. Mišiose (įdėmiai klausytis šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius gestus).

5.

Priėmus šv. Komuniją, patį Viešpatį, reikia bent kelias minutes susitelkti padėkos maldai. Padėkoti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su choru ar bendruomene bei savais žodžiais ar maldaknygės maldomis.

Pvz. kalbant maldą

Garbinkime Švenčiausią Sakramentą Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąjį Kūną ir Kraują (pakartoti tris kartus)

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Po Pirmos Komunijos šventės – Šv. Komunijos galima eiti dažnai, net kasdien, jei neturime sunkios nuodėmės. Pageidautina, kad šv. Komunija būtų priimama šv. Mišių metu, drauge su visais tikinčiaisiais.

Pirmoji Šventoji Komunija

Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę bei vaikai sulaukę 9 metų, kurių tėvai ar teisėti globėjai pareiškia norą ar sutikimą, kad jų vaikai Norvegijoje būtų rengiami lietuvių kalba dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.

Pasiruošimas Atgailos (Išpažinties) ir Eucharistijos (Pirmos Komunijos) sakramentams prasideda rugsėjo mėnesį, vaikai dalyvauja katechezėje ir sekmadienio šv. Mišiose. Nauja vaikų grupė renkama liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Apie tai bus publikuojami skelbimai Facebook paskyroje: Katalikai Norvegijoje. 

Jaunuoliai nuo 13 iki 18 metų Atgailos ir Eucharistijos sakramentams ruoštis jungiami prie Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiųjų grupės. 

Suaugusieji (nuo 18 metų) sakramentams ruošiami Suaugusiųjų katechumenato grupėje.

Dėl smulkesnės informacijos teiraukitės lietuvių kunigų, kurie nurodyti šio tinklapio kontaktuose.

Pasiruošimas susidaro iš

 Dalyvavimo pamokėlese

Dalyvavimo Šv. Mišiose

 Namų darbų

Pamokėlių tvarkaraštis

Numatomas laikas 14val

2023 m.

Kovo 26 d.

Balandžio 23 d.