Krikšto
sakramentas

Krikštas yra pagrindinis sakramentas ir įžanga į visus kitus sakramentus. Jis mus sujungia su Kristumi, o kadangi Krikštas yra Sandora su Dievu, žmogus turi Jam ištarti TAIP. Krikšto metu tėvai vaiko vardu išpažįsta tikėjimą. Lietuviams Norvegijoje Krikšto sakramentas teikiamas tėvų ir kunigo sutartu laiku. Norvegijoje dirba trys kunigai iš Lietuvos. Jų kontaktus rasite šio puslapio kontaktų skiltyje.

Kunigai iš Lietuvos atvyksta į Oslą, Bergeną, Drameną, Moldę, Sandefjordą, Hamarą

Pasiruošimui reikės

Krikšto anketos

Kiekvienas, norintis pakrikštyti savo vaiką, turi užpildyti savo Krikšto anketą, kurią galima gauti bažnyčios raštinėje arba pas kunigą.

Gimimo liudijimo

Pateikti vaiko gimimo liudijimo kopiją

Baltų rūbelių

Jeigu krikštijamas vaikas nėra aprengtas baltais rūbeliais, tada reikia baltos Krikšto skraistės. 

Krikšto žvakės

Krikštatėviai

Tėvai ir krikštatėviai pasižada dalytis tikėjimu su vaiku. Naujoji vaiko, kaip Dievo vaiko, tapatybė dažnai pabrėžiama suteikiant jam vardą, kurį anksčiau turėjo šventasis. Tėvai išrenka vieną ar kelis krikštatėvius.

Teisyno kanonas 874

Romos Katalikų Bažnyčios teisynas pateikia tokias nuorodas krikštatėviams. Būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, atitiktų šias sąlygas.

1

Jį būtų parinkęs pats krikštijamasis, jo tėvai ar juos atstojantys asmenys.  Parinktasis privalo suvokti šias pareigas bei turėti intenciją jas tinkamai vykdyti.

2

Būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus.

3

Būtų katalikas, jau priėmęs sutvirtinimą bei šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas.

4

Nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

Teisyno kanonas 875

Krikšto teikėjas turi pasirūpinti, kad, nesant krikštatėvio, būtų bent vienas liudininkas, kuris galėtų patvirtinti, jog Krikštas buvo suteiktas.

Pasiruošimo medžiaga

Šiuos du video apie Krikštą tegul peržiūri abu tėveliai ir Krikšto tėveliai. 

Tai būtina, nes Norvegijoje be susitikimų ir pokalbių, bei pasirengimo apie Krikštą vaikų krikštyti negalima. Kadangi kunigai į Norvegiją atvyksta tik kartą per mėnesį, Oslo Vyskupas leido nedaryti susitikimų su tėveliais ir Krikšto tėveliais su sąlyga, jeigu krikštijamo vaiko tėveliai ir Krikšto tėveliai sąžiningai peržiūrėsite šiuos du filmukus.