Naujienos

2017-12-24

Sveikinimas


Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai

 

Mus aplankė šviesa

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai gyvenantys visuose žemynuose bei etninėse žemėse.

Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, pranašavo, “Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią” (Lk 1: 78-79).

Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai, “Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė” (Mt 4:16).

Evangelijoje pagal Joną apie Jėžaus gimimą: “Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo tikroji šviesa,kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį” (Jn 1:4-5,9).

Šie Evangelijų rašytojai skelbė, kad su Jėzaus gimimu, mus aplankė ta tikroji šviesa, kuri atnešė viltį visai žmonijai. Jis yra mūsų širdžių šviesa, kuri padeda mums ieškoti tiesos ir meilės pasaulyje. Mūsų Šv. Tėvas Pranciškus rašo, “Kur Dievas gimsta, gimsta viltis; ir kur gimsta viltis, žmonės atgauna savo orumą. Tačiau net ir šiandien daug žmonių yra praradę savo orumą ir, kaip ir vaikas Jėzus, jie kenčia nuo šalčio, skurdo ir atmetimo.”

Reiškiu didelę pagarbą kunigams, vienuoliams, katechetams ir visiems geros valios žmonėms, kurie savo tikėjimo šviesa ir viltimi remia ir padeda lietuvių katalikų sielovados veiklai užsienyje. Ypač dėkoju tiems, kurie kovoja prieš neviltį; kurie padeda bedarbiams, vienišiems, vargšams, abejojantiems savo tikėjimu ar tautiškumu bei šeimos ištikimybe; kurie dirba prieš prekybą žmonėmis arba aplanko vargstančius kalėjimuose tolimuose kraštuose. 

Nuoširdžiai dėkoju Jums už maldas, aukas ir kvietimus dalyvauti Jūsų parapijų ir bendruomenių šventėse, suvažiavimuose bei stovyklose.

Šiame šv. Kalėdų laikotarpyje būkime tęsinys Jėzaus Kristaus vilties ir šviesos; dalinkimės su kitais, kurie dėl įvairių priežasčių atsiduria tamsiame ir niūriame pasaulyje.

 

Dievo palaima telydi jus ir jūsų šeimos narius šv. Kalėdų laikotarpyje ir per visus 2018 metus.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Kalėdos 2017-ieji metai