Naujienos

2016-12-25

Laimingų šv. Kalėdų!


Norvegijos lietuvių katalikų dvasininkų ir prel. Edmundo Putrimo kalėdinis sveikinimas:

 

 

 

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS

 Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai

_______________________________________________

               1 Resurrection Road,   Toronto, ON    M9A 5G1, CANADA  

   tel: (+1)  416 - 233 -7819  

       el. paštas: putrimas@sielovada.org  ♦  Interneto svetainė: www.sielovada.org

Užliejai mus, visagali Dieve, nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa!

Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose.

 

Kalėdų ryto Eucharistijos pradžios malda,

Romos mišiolas

 

 

Broliai ir seserys Kristuje,

 

         2016 metais visame pasaulyje šventėme ir išgyvenome ypatingą Gailestingumo laikotarpio dovaną, kuria dalinomės vieni kitų dvasiai ir kūnui. Patirta Dievo meilė, artimiau pažintas žmogus bei gyva atjauta priminė ir atnaujino mūsų tikėjimą, kad toliau augtume nokstančiais jo vaisiais.

 

Džiugiai laukdami Viešpaties per Adventą ir švęsdami Jo atėjimą per Kalėdas žengiame į naują liturginį laiką. Atsiveriančiais naujais metais patirsime visus Kristaus ir savo gyvenimo įvykius, Dievo gailestingumo proveržius. Jie suburs šeimose, parapijose ir draugų tarpe daugybę gražių ir prasmingų švenčių, kurias kasmet rengiate savo bendruomenėse.

        

Esame laimingi, kad visas metų šventes puošia turtinga mūsų lietuviškoji kultūra. Savo tikėjimo gelmėse, priėmę žmogumi tapusio Kristaus šviesą, mūsų protėviai per amžius suaudė iškalbingą tradicijų, papročių ir tautinio meno audinį. Per Kalėdas ir kitas metines šventes nepamirškime, kad mūsų gražiuose tautosakos papročiuose, simboliuose, žaidimuose susitinka ir jungiasi tautinės ir krikščioniškosios vertybės. Priminkime vieni kitiems, kad Kalėdų išorinis spindesys yra žmogumi gimusio Kristaus šviesa, Kalėdų eglutės puošnumas – tai džiaugsmas Jėzaus atėjimu atgautos Dievo ir žmogaus vienybe, kuri buvo sunaikinta žmogaus neklusnumo vaisiumi Rojuje (žr. Pr 3). Kūčios yra pirmoji Kalėdų šventės žinia šeimoje ir namuose dar prieš dalyvaujant Piemenėlių Mišiose, o dovanų teikimas vieni kitiems atspindi mūsų išsigelbėjimą ir Dievo malonę, suteikiamą savo kūrinijai.

        

Dėkoju seserims ir broliams dvasininkams ir visiems, kurie liudijate tikėjimą, skelbiate Dievo žodį ir išlaikote gyvą sielovadą mūsų lietuviškose parapijose ir bendruomenėse. Tai ne vien kunigų ir pašvęstųjų veiklos atsakomybė, nes visi turime asmeniškai priimti tikėjimo, vilties ir meilės dovaną ir ja dalintis su kitais. Kristaus atėjimas – Kalėdos yra didžios Dievo dovanos mums – meilės – pradžia, duota, kad mes ja dalintumės. Esu tai patyręs šiais metais tarp kitų švenčių lankydamasis parapijose ir bendruomenėse Australijoje, JAV, Brazilijoje, Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje, Gailestingumo kongrese Vilniuje, Šiluvos koplyčios 50-mečio iškilmėje Dievo Motinos bazilikoje Vašingtone, jaunimo stovyklose, lietuvių dvasininkų suvažiavimuose JAV ir Europoje, taip pat lankydamas jus bei jūsų šeimas.

 

Jūsų šventėje ir namuose tespindi gimusio ir ateinančio Viešpaties Kristaus dvasia.

 

Su Šventomis Kalėdomis ir palaimintų 2017 metų!

 

           

Pagarbiai Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas